Consiglio di amministrazione

 

Presidente

Marco Merler [Curriculum vitae]
 

Consiglieri

Marica Massaro [Curriculum vitae]
Andrea Demozzi (Consigliere  Delegato) [Curriculum vitae]
Nicola Fruet (Consigliere Delegato) [Curriculum vitae]
Fortunata Mazzeo [Curriculum vitae]
 


Dati ex D.Lgs. 33/13  art. 14 co. 1 lett a) c)